GO!GAMING Logo

Bezoekersvoorwaarden

1 Algemeen

1.1       In deze Bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Go!Gaming:    Go!Gaming B.V.

Bezoeker:        Een ieder die Go!Gaming bezoekt.

Go!Gaming:    Het game center waarvan Go!Gaming eigenaar is of waartoe Go!Gaming op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe Go!Gaming zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.

1.2       Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Go!Gaming en de Bezoeker.

1.3       Buiten de Go!Gaming locaties, maar binnen de bioscopen gelden de algemene bezoekersvoorwaarden van Pathé Theaters B.V.

2 Bezoekersvoorwaarden

2.1       Alle door of in verband met Go!Gaming gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door Go!Gaming. Go!Gaming behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.

2.2       De Bezoeker dient tijdens het bezoek aan Go!Gaming te allen tijde in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en is verplicht deze op verzoek van (beveiligings)medewerkers van Go!Gaming te tonen. Indien tickets online gekocht zijn voor meer dan één Bezoeker dan geldt de e-mailbevestiging als toegangsbewijs voor alle betreffende Bezoekers. Bezoekers van 13 jaar en ouder dienen tijdens het

bezoek aan de Go!Gaming in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

2.3       De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan de Go!Gaming te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door (beveiligings)medewerkers van Go!Gaming gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2.4       De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan Go!Gaming (a) te roken, danwel electronisch te roken (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de Go!Gaming te brengen of met zich mee te voeren.

2.5       In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid dient de Bezoeker op verzoek van (beveiligings) medewerkers van Go!Gaming inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand) bagage of mee te werken aan een (veiligheids) fouillering.

2.6       In geval van overtreding van deze Bezoekersvoorwaarden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikelen 2.3, 2.4 en 2.5, belediging, bedreiging, discriminatie of molestatie (mishandeling/lijfelijk geweld) van Bezoekers of (beveiligings)medewerkers van Go!Gaming, herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Go!Gaming, vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van goederen, of overlast

veroorzaakt door de Bezoeker, is Go!Gaming gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot de Go!Gaming te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer Go!Gaming locaties (een “Go!Gamingverbod/Go!Gamingontzegging”) op te leggen en een kopie daarvan aan

de politie te verstrekken, (c) aangifte te doen bij de politie, en (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

2.7       Go!Gaming is gerechtigd in de Go!Gaming beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis. De bezoeker zal tevens geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis bij fotografie van evenementen in een Go!Gaming locatie.

2.8       Er is geen minimumleeftijd voor de Go!Gaming (tenzij de game een PEGI keuring bevat voor de minimale leeftijd 12, 16 of 18 jaar). Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, maar zijn uitgesloten voor het gebruik van game plekken. Is dat niet wenselijk, dan dienen er gamecredits gekocht te worden. Voor kinderen vanaf 3 jaar dient in alle gevallen gamecredits gekocht te worden. Bij overlast voor andere Bezoekers is het risico voor de ouders/begeleiders en kunnen zij verzocht worden Go!Gaming en daarmee het gebouw te verlaten. In dat geval hebben ouders en kind(eren) geen recht op vergoeding.

2.9 Tijdens je bezoek is het aanmaken van een persoonlijk gaming account verplicht. Kinderen onder de 16 jaar hebben hiervoor toestemming nodig van hun ouders/verzorgers.
2.10 Onderdeel van het gamen bij Go!Gaming is het aanmaken van een eigen game account. Hierbij ben je als gamer vrij om een eigen username aan te maken. Er zijn wel enkele richtlijnen van toepassing op het vormen van een eigen username. Het is verboden om usernames te maken die een aangetoonde vorm van discriminatie, racisme, intimidatie, pedofilie of anderszins onaanvaardbare tekst hebben. Bij twijfel zal een medewerker van Go!Gaming hier melding van maken bij de directie van Go!Gaming. Deze zullen de username beoordelen en bij het vaststellen van het overtreden van de richtlijn je username verwijderen en je hiervan op de hoogte stellen.

3 Aansprakelijkheid van Go!Gaming

3.1       Het verblijf van de Bezoeker in de Go!Gaming is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2       Go!Gaming is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Go!Gaming opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3       Go!Gaming is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

3.4       Iedere aansprakelijkheid van Go!Gaming uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs of gamecredits, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

3.5       Indien Go!Gaming ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Go!Gaming in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door Go!Gaming dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

3.6       Onder overmacht wordt door Go!Gaming onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van Go!Gaming onttrekt.

 

4 Klachten

4.1       De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de

overeenkomst beantwoordt, indien deze Go!Gaming daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

4.2       Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Go!Gaming, t.a.v. Operations, Spinnekop 2-3, 1444 GN, Purmerend. Klachten kunnen ook online gemeld worden bij de klantenservice van Go!Gaming, te bereiken via https://www.gogaming.gg/contact/. Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking.

 

 

 

 

 

 

5 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Go!Gaming en de Bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Go!Gaming en de Bezoeker behorend tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

6 Maatregelen

6.1       Bij overtreding wordt altijd aangifte bij de politie gedaan. Schade wordt op de overtreder verhaald.

6.2       De bezoekersvoorwaarden gelden voor alle Go!Gaming locaties.

6.3       In alle Go!Gaming locaties wordt gewerkt met speciale randapparatuur (peripherals), zoals toetsenbord, muis, headset en game controller, deze peripherals blijven te allen tijde eigendom van Go!Gaming en dienen na gebruik teruggelegd te worden op de desbetreffende plek waar de uitgifte heeft plaatsgevonden. Bij diefstal zullen deze Bezoekers Voorwaarden ook van toepassing zijn.